Bezpieczna obróbka drewna

Nowy, zaplanowany do realizacji w latach 2016 – 2018, program prewencyjny Państwowej Inspekcji Pracy, jest adresowany do pracodawców zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna, którą charakteryzuje wiele zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników (przede wszystkim takich jak hałas, pyły, zagrożenia mechaniczne i chemiczne). W najbliższych latach PIP planuje prowadzenie kontroli ukierunkowanych na przedsiębiorstwa o tym profilu, do których można się przygotować przez uczestnictwo w niniejszym programie.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w branży „drzewnej”, związane jest ze szczególną odpowiedzialnością pracodawców, którym Państwowa Inspekcja Pracy oferuje specjalnie przeznaczony dla tej branży program prewencyjny, mający stanowić realną i przystępną pomoc w prawidłowej ocenie panujących w ich przedsiębiorstwach warunków pracy, przeprowadzeniu (jeśli okaże się to konieczne) działań profilaktycznych lub korygujących na rzecz ich poprawy, a następnie zapewnieniu pracownikom bezpiecznych warunków pracy w dłuższej perspektywie.

Istotny etap programu stanowi samokontrola warunków pracy w zakładzie, na podstawie Listy kontrolnej przygotowanej przez PIP, a następnie opracowanie i wdrożenie działań naprawczych i prewencyjnych adekwatnych do wyników tej samokontroli. Inspektorzy pracy będą udzielać pracodawcom specjalistycznej pomocy przez cały okres realizacji programu.

Do przedsiębiorstw – adresatów programu kierowane będą w drugim kwartale 2016 r. zaproszenia do udziału w tym przedsięwzięciu.

Udział w programie jest bezpłatny. Pierwsze, rozpoczynające program prewencyjny
szkolenia dla pracodawców zostały zaplanowane na wrzesień 2016 r.

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje o programie będą sukcesywnie zamieszczane na niniejszej stronie.