Zdobądź Dyplom PIP!

Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, budowlane , zakłady usług leśnych, handlowe i usługowe, zatrudniających do 9 pracowników. W ramach działań na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i stanu praworządności w stosunkach pracy, grupa ta może zostać rozszerzona o pracodawców zatrudniających do 20 pracowników. Decyzję podejmuje Okręgowy Inspektor Pracy.

Nasz program jest idealną propozycją dla Ciebie! Programu oparty jest na zasadzie samokontroli, podczas której pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji.

 

 

Pobierz kartę zgłoszenia i odeślij do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Twoim województwie.

 

Z nami zyskasz:

  •  wiedzę z zakresu prawa pracy, zasad organizacji bezpiecznych stanowisk pracy i ochrony zdrowia pracowników,
  • pomoc naszych specjalistów przy ustalaniu wymagań prawnych i standardów bhp, jakie musisz spełnić, aby prowadzić działalność firmy zgodnie z prawem i uczynić zakład pracy bardziej bezpiecznym,
  • możliwość udziału w bezpłatnym szkoleniu, w trakcie którego pokażemy jak korzystać z przygotowanych przez nas materiałów.

Otrzymasz bezpłatnie:

  •  Materiały informacyjno-szkoleniowe opracowane jako pomoc dla uczestników programu: Listę kontrolną z komentarzem i Ocenę ryzyka w pięciu krokach.
  •  Materiały ułatwią identyfikację oraz eliminację nieprawidłowości w firmie.

Jak działa program ?

 Zgłoś się do Okręgowego Inspektoratu Pracy. Możesz to zrobić w ciągu całego roku (telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście).
 Podczas szkolenia koordynator programu przekaże wiedzę:
1. Jak korzystać z Listy kontrolnej z komentarzem.
2. Powiadomi uczestników o czasie przeznaczonym na dostosowanie zakładu pracy, o przybliżonym terminie przeprowadzenia audytu oraz poinformuje, który inspektor pracy pomagać będzie przy realizacji programu.
3. Łączny czas na szkolenie, dostosowanie zakładu oraz audytu powinien wynosić - nie dłużej niż 6 miesięcy. Może on zostać skrócony lub wydłużony, w zależności od szybkości realizacji programu przez uczestnika.
4. Przez cały czas realizacji programu prewencyjnego pracodawca może zwrócić się do inspektora pracy o udzielenie wskazówek i fachowej pomocy ułatwiających tym samym wdrażanie go w życie.
 Na podstawie zdobytej wiedzy samodzielnie zlokalizujesz występujące w Twoim zakładzie nieprawidłowości, ocenisz skalę problemów i zagrożeń, a następnie wyeliminujesz je w określonych terminach. Pozytywny wynik Twoich działań pozwoli Ci na przystąpienie do audytu.
 Inspektor pracy oceni stopień dostosowania zakładu do obowiązujących przepisów. Przegląd końcowy mnie ma charakteru represyjnego.

Przez cały czas realizacji programu prewencyjnego Możesz zwrócić się do inspektorów pracy o fachową pomoc i dodatkowe wskazówki.

 

 

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy, Lista kontrolna z komentarzem, 2015
Prawo pracy – informator dla pracodawców
ABC BHP, Informator dla pracodawców
Bezpieczeństwo użytkowania maszyn, wyd. 2014
Bezpieczna piekarnia
Ergonomia pracy w handlu, Warszawa 2011
Ocena ryzyka zawodowego
Jak ocenić ryzyko zawodowe? Warszawa 2010