Card image cap
Programy Prewencyjne / Edukacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programów prowadzonych przez Pństwową Inspekcję Pracy

Card image cap
Zobacz również

Kampanie społeczne prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy

ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP

Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, budowlane, zakłady usług leśnych, handlowe i usługowe, zatrudniających do 9 pracowników. W ramach działań na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i stanu praworządności w stosunkach pracy, grupa ta może zostać rozszerzona o pracodawców zatrudniających do 20 pracowników. Decyzję podejmuje Okręgowy Inspektor Pracy.

Jak działa program?

Program oparty jest na zasadzie samokontroli, podczas której pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji.


Z nami uzyskasz:
 • wiedzę z zakresu prawa pracy,
 • zasad organizacji bezpiecznych stanowisk pracy i ochrony zdrowia pracowników,
 • pomoc naszych specjalistów przy ustalaniu wymagań prawnych i standardów bhp,
 • jakie musisz spełnić, aby prowadzić działalność firmy zgodnie z prawem i uczynić zakład pracy bardziej bezpiecznym,
 • możliwość udziału w bezpłatnym szkoleniu, w trakcie którego pokażemy jak korzystać z przygotowanych przez nas materiałów.
Otrzymasz bezpłatnie:
Zgłoś się do Okręgowego Inspektoratu Pracy. Możesz to zrobić w ciągu całego roku (telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście).

  Podczas szkolenia koordynator programu przekaże wiedzę:

 1. Jak korzystać z Listy kontrolnej z komentarzem.
 2. Powiadomi uczestników o czasie przeznaczonym na dostosowanie zakładu pracy, o przybliżonym terminie przeprowadzenia audytu oraz poinformuje, który inspektor pracy pomagać będzie przy realizacji programu.
 3. Łączny czas na szkolenie, dostosowanie zakładu oraz audytu powinien wynosić - nie dłużej niż 6 miesięcy. Może on zostać skrócony lub wydłużony, w zależności od szybkości realizacji programu przez uczestnika.
 4. Przez cały czas realizacji programu prewencyjnego pracodawca może zwrócić się do inspektora pracy o udzielenie wskazówek i fachowej pomocy ułatwiających tym samym wdrażanie go w życie.
Na podstawie zdobytej wiedzy samodzielnie zlokalizujesz występujące w Twoim zakładzie nieprawidłowości, ocenisz skalę problemów i zagrożeń, a następnie wyeliminujesz je w określonych terminach. Pozytywny wynik Twoich działań pozwoli Ci na przystąpienie do audytu.
inspektor pracy oceni stopień dostosowania zakładu do obowiązujących przepisów. Przegląd końcowy mnie ma charakteru represyjnego.
Pobierz kartę zgłoszenia

Wypełnioną kartę zgłoszenia prześlij do Okręgowego Inspektoratu Pracy

Pobierz kartę zgłoszenia
Okręgowe Inspektoraty Pracy

Adresy Okręgowych Inspektoratów Pracy znajdziesz na stronie główej PIP

Przejdź...